top of page

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

      กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆของบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯแล้ว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯจะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใดๆที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ

      และวันอาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

 • บริษัท จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้ว

      สินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทาง           หน้าเพจเฟซบุ๊ก) และวันอาทิตย์

 • สําหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัด

      ส่งภายใน 3 วัน

      - รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินหลัง 12:00 u.

      - รายการสั่งซื้อที่เก็บเงินปลายทาง

 • บริษัทฯจัดส่งผ่านขนส่งธรรมดาและขนส่งแช่เย็น

      - ขนส่งแช่เย็นระยะทางเริ่มต้น 210 บาท ขนส่งธรรมดาคิดตามระยะทาง หากสินค้ามีการจัดส่งแล้วบริษัทฯจะแจ้งหมายเลขลง           ทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้

 • ในกรณีที่ลูกค้าเก็บเงินปลายทางแต่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่

      ให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนแจ้งมาที่บริษัทฯทันทีเงิน 210 บาท

      - ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่นที่อยู่ไม่ถูกต้อง

      - บริษัทฯจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ช่องทางที่ 1 : จัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทําการ โดยขนส่งเอกชน

ช่องทางที่ 2 : ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้านทุกสาขาตามที่ตกลง

*ลูกค้าสามารถดูข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ได้ในหน้า ติดต่อเรา" 

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า

 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาทางเพจเฟสบุ้ค กานเวลา KanVela Craft Chocolateโดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น

 • ในการยกเลิกคําสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว แล้วบริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

 

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า คืนเงิน (สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

 • บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะพึงพอใจในการบริการและในตัวสินค้าที่สั่งซื้อไป บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนจัดส่งไปให้ลูกค้าทุกครั้ง ทว่าหากมีกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่ง หรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นๆเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบคืนเงินและสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า

 • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งแล้ว กรุณาถ่ายคลิปวีดิโอไว้เป็นหลักฐานและตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที ว่าสินค้าครบและถูกต้องตามที่สั่ง หรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งกับพนักงานจัดส่งของบริษัทที่ไปส่งสินค้าให้ทันที หรือติดต่อมาที่บริษัทฯโดยเร็วที่สุดทางเพจเฟสบุ้ค กานเวลา KanVela Craft Chocolate เพื่อทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

*บริษัทรับผิดชอบคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า คืนเงินให้กับลูกค้า ในเฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้งมาทางบริษัทภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯเท่านั้น โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

**หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 3 วันโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า คืนเงิน 

 

กรณีลูกค้าพบว่าตัวสินค้ามีปัญหา

เมื่อลูกค้าพบสินค้าสินค้ามีปัญหา  กล่องบรรจุภัณฑ์แตกหักหรือมีการรั่วซึม กรุณาติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยติดต่อมาที่เพจเฟสบุ้ค กานเวลา KanVela Craft Chocolate ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

 

กรณีลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ

 • บริษัทฯขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยติดต่อมาที่เพจเฟสบุ้ค กานเวลา KanVela Craft Chocolate ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

 • หากพบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัทฯบริษัทฯจะดำเนินเรื่องเปลี่ยนสินค้าให้โดยเร็วที่สุด

 

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือสินค้าจัดส่งล่าช้า

 • บริษัทขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

 • ขอความกรุณาลูกค้าติดต่อบริษัทฯโดยเร็วที่สุด โดยติดต่อมาที่เพจเฟสบุ้ค กานเวลา KanVela Craft Chocolate ภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันแรก

 • บริษัทฯจะติดตามการจัดส่งกับขนส่งที่ทำการจัดส่ง เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

bottom of page